Změna č. 1 územního plánu Týček

Změna č. 1 územního plánu Týček byla vydána Zastupitelstvem obce Týček dne 27.7.2020 pod č. usnesení 7/6/2020 a nabyla účinnosti dne 12.8.2020. Změna řešila dílčí změny funkčního využití a další formální změny související s novou legislativou.

Změna č. 1 Územního plánu Týček
a – Výkres základního členění území
b – Koordinační výkres
b1 – Urbanistická koncepce
b2 – Dopravní a technická infrastruktura
c – Veřejně prospěšné stavby
c – Zábor ZPF