Územní plán Týček

Územní plán Týček byl vydán Zastupitelstvem obce Týček dne 1.2.2010 a nabyl účinnosti dne 16.2.2010. Územní plán je závaznou právní dokumentací pro následné rozhodování v území.

Týček ÚP – Textová část.doc
Týček ÚP – Tabulky.xls
a – Týček – Výkres základního členění území.pdf
a – Týček – Širší vztahy.pdf
b – Týček – Koordinační výkres.pdf
b1 – Týček – Funkční využití.pdf
b2 – Týček – Dopravní a technická infrastruktura.pdf
c – Týček – VPS.pdf
c – Týček – Zábor ZPF.pdf