Územní plán Týček – úplné znění

Úplné znění územního plánu Týček bylo zpracováno v souvislosti s vydáním změny č. 1 územního plánu Týček a představuje aktuální stav územního plánu Týček

ÚP Týček – Úplné znění po změně č.1
a – Výkres základního členění území
b – Koordinační výkres
b1 – Urbanistická koncepce
b2 – Dopravní a Technická infrastruktura
c – Veřejně prospěšné stavby